PRATIWI, Emy Yunita Rahma; NURSALIM, Mochamad; SUJARWANTO, Sujarwanto. Penerapan Neuropsikologi Terhadap Pemecahan Masalah Perilaku Belajar Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu, [S. l.], v. 6, n. 4, p. 5918–5925, 2022. DOI: 10.31004/basicedu.v6i4.3165. Disponível em: https://www.jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/3165. Acesso em: 20 apr. 2024.